Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) Apartmánu Ellen (Akademik Daki Yordanov St., blok A, Balchik 9600), Bulharsko, (dále jen ubytovací zařízení) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem Ing. Alicí Roedl, se sídlem Svojšovice 31, Strančice 251 63, IČ: 01665294 (dále jen provozovatel) a klientem, fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v ubytovacím zařízení jako objednatel objednává (dále jen klient).

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Klient si objednává služby v ubytovacím zařízení dvěma způsoby:

 1. E-mailovou objednávkou na email: info@bulharsko-balchik.cz,
 2. Přes rezervační rozhraní na internetových stránkách: www.bulharsko-balchik.cz.

Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: Jméno a příjmení klienta, kontakt (telefon, e-mail) a termín čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije ubytovací zařízení pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovacím zařízením a klientem.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů). Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje, které jsou vyplněny v rezervačním formuláři zařízení, tedy jméno, příjmení, email a telefon klienta.

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci, je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci ubytovací zařízení (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a ubytovacím zařízením smluvní vztah. Ubytovací zařízení se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit ubytovacímu zařízení smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce nebo požadavku na rezervaci, kterou klient podal a ubytovací zařízení potvrdilo.

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

 • Být dostatečně a úplně informován ubytovacím zařízením o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně;
 • Na řádné poskytnutí jím objednaných, ubytovacím zařízení potvrzených služeb;
 • Před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku nebo požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII.;
 • Reklamovat vady poskytovaných služeb.

Klient je povinen:

 • Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky nebo požadavku na rezervaci;
 • Zaplatit ubytovacímu zařízení cenu za pobyt dle konkrétních podmínek objednávky;
 • Respektovat předpisy ubytovacího zařízení a domovní řád;
 • Pečlivě si překontrolovat ubytovacím zařízením vystavené potvrzení pobytu a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti ubytovací zařízení neprodleně kontaktovat.

III. Povinnosti ubytovacího zařízení

Ubytovací zařízení je povinno:

 • Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám a potvrdit klientovi řádně objednané služby;
 • Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě;
 • V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb nebo závazné rezervace ze strany klienta vzniká nárok ubytovacího zařízení na stornovací poplatky – viz čl. VII. podmínek.

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

Aktuální platné ceny služeb poskytovaných ubytovacím zařízením jsou uvedeny na portále www.bulharsko-balchik.cz.

Klientovi bude po vytvoření rezervace v případě platby platební kartou na účet provozovatele, zaslána informace o zpracování objednávky. V případě výběru možnosti platby bankovním převodem je klient povinen zaplatit cenu ubytování do 3 dnů od odeslání informativního mailu o zpracování objednávky,
aby byla rezervace potvrzena. Jako variabilní symbol je uváděno vždy číslo objednávky, které je přiděleno objednavateli služby při vygenerování konkrétní objednávky.
V ceně pobytu je již zahrnut rekreační poplatek obci Balchik, který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného obecního úřadu.

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené ubytovacím zařízením (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů uvedených na potvrzení. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně ubytovací zařízení emailem na adresu: info@bulharsko-balchik.cz nebo telefonicky na tel.: +420 737 217 349.

VI. Nástup

Při nástupu se klient prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Správce komplexu Queen‘s View klienta ubytuje a předá mu klíče od apartmánu, případně také dálkové ovládání k parkování v komplexu.

VII. Stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky nebo rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Odstoupení ze strany klienta musí být provedeno elektronickou nebo písemnou formou a prokazatelně doručeno ubytovacímu zařízení. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb ze strany klienta.

Stornovací poplatky:

a) 1000,-Kč za osobu, dojde-li ke stornu více než 30 dní před stanoveným termínem nástupu,
b) 50% z celkové ceny ubytování, dojde-li ke stornu 29-7 dní před stanoveným termínem nástupu,
c) 100% z celkové ceny ubytování, dojde-li ke stornu méně než 7 dní před stanoveným termínem nástupu.

Za zrušení pobytu se 100% stornopoplatkem je nutno považovat i neohlášené nedostavení se na místo ubytování ve stanovené době dle potvrzené objednávky.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2022